Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi

91-036 Łódź, ul. Bydgoska 17/21

tel: +42 6577970,
email:

eWUŚ

INFORMACJE OGÓLNE

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ. Z eWUŚ mogą korzystać świadczeniodawcy, którzy mają dostęp do internetu i uzyskali od Narodowego Funduszu Zdrowia upoważnienie do korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

System eWUŚ pokazuje tylko czy w dniu sprawdzania osoba, której PESEL wpisało się do systemu, jest ubezpieczona czy nie. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia. Aktualny status ubezpieczenia można sprawdzić w rejestracji przy okazji wizyty u lekarza lub na sali obsługi w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56.

System eWUŚ funkcjonuje od 1 stycznia 2013 roku.

 

PROCEDURA SPRAWDZENIA UPRAWNIEŃ PACJENTA DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

 • Elektroniczna weryfikacja uprawnień pacjenta
  Pacjent musi okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub legitymacja szkolna) i podać numer PESEL. Sprawdzenie następuje za pomocą systemu eWUŚ.
 • W przypadku braku potwierdzenia prawa do świadczeń pacjent powinien:
  • przedstawić dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia - pracownik przychodni ma obowiązek odnotować rodzaj dokumentu, jego aktualność oraz dane dotyczące płatnika składek (dane zawarte w drukach RMUA wyłączone są z zakresu danych przetwarzanych przez świadczeniodawców - chodzi o wymiar wynagrodzenia, tak więc nie może być kserowany),
  • jeśli pacjent nie posiada dokumentu ubezpieczenia wówczas zobowiązany jest do podpisania oświadczenia.

 

PROCEDURA WYJAŚNIENIA BŁĘDNEGO STATUSU eWUŚ

Przyczyn błędnego statusu w systemie eWUŚ może być wiele. Informacje o osobie ubezpieczonej mogły nie zostać przekazane przez inne instytucje do bazy NFZ albo osoba ubezpieczona nie zgłosiła członków swojej rodziny do ubezpieczenia.
Błędny status ubezpieczenia należy wyjaśnić u płatnika składek:

 • pracownik – u pracodawcy,
 • zleceniobiorca (osoba zatrudniona na umowę-zlecenie) – u zleceniodawcy,
 • emeryt i rencista – w ZUS lub KRUS,
 • osoba, która pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne - w ZUS,
 • osoba pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej – w ośrodku pomocy społecznej,
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjny lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
 • przedsiębiorca – w ZUS,
 • rolnik wraz z domownikami – w KRUS,
 • osoby ubezpieczające się dobrowolnie - w NFZ.

 

OŚWIADCZENIA O PRAWIE DO UBEZPIECZENIA

 • Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
  Oświadczenie pacjenta
 • Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego
  Oświadczenie opiekuna

Instrukcja wypełnienia oświadczeń o prawie do świadczeń zdrowotnych
Instrukcja wypełnienia oświadczenia

 

PORADNIK EWUŚ

Poradnik eWUŚ

eWUS

 

Nasza wizytówka

Qr Code

 

Nasz BIP

BIP MCM Bałuty

 

Nasza siedziba

siedziba MCM "Bałuty"

 

MCM Bałuty

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi
(dawniej Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty)

ul. Bydgoska 17/21
91-036 Łódź