Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi

91-036 Łódź, ul. Bydgoska 17/21

tel: +42 6577970,
email:


Szanowny Pacjencie!

We wszystkich sprawach związanych

z uzyskaniem świadczeń medycznych

w trosce o Twoje zdrowie zalecamy korzystanie

z naszej usługi teleporad medycznych

dostępnej pod numerem 506-204-156

lub dedykowanych numerów

poszczególnych przychodni.

 

Regulamin realizacji zadania L0069

REGULAMIN REALIZACJI ZADANIA L0069 BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2018 W MIEJSKIM CENTRUM MEDYCZNYM „BAŁUTY” W ŁODZI:

1. Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi realizuje w ramach zadania L0069:

1.1. Działania polegające na edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez realizację warsztatów plenerowych i/lub zajęć w obiektach zamkniętych.

1.1.1. Działania, o których mowa w punkcie 1.1. adresowane są do mieszkańców Łodzi, którzy mogą w nich uczestniczyć w sposób nielimitowany.

1.1.2. Działania, o których mowa w punkcie 1.1. są bezpłatne dla osób uczestniczących.

1.1.3. Harmonogram zajęć publikowany jest na stronie www.mcmbaluty.pl, która jest jedynym autoryzowanym kanałem informacyjnym dla działań realizowanych przez Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi w ramach zadania L0069

1.1.4. Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu w przypadkach uzasadnionych przez względy obiektywne (w szczególności złe warunki pogodowe)

1.1.5. W trakcie zajęć może być wykonywana dokumentacja fotograficzna, która będzie udostępniona na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi i Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi.

1.1.6.Przystąpienie do zajęć jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że stan Jego zdrowia pozwala na udział w danej formie aktywności. Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i nieszczęśliwe wypadki, jakie mogłyby mieć miejsce w związku z uczestnictwem w zajęciach.

1.1.7 Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków.

1.1.8 Uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie ubiór i obuwie właściwe dla danej formy aktywności.

1.2. Świadczenia zdrowotne polegające na udzielaniu porad lekarskich w wybranych specjalnościach medycznych.

1.2.1 Działania, o których mowa w punkcie 1.2. adresowane są do mieszkańców Łodzi. Z uwagi na zgodność z celami zadania L0069, wśród których wskazuje się poprawę jakości opieki poprzez przeprowadzenie konsultacji specjalistycznych uzupełniających proces opieki realizowanej w ramach systemu opieki zdrowotnej (nie zaś przejęcie zadań realizowanych przez ów system), rekomendowana jest realizacja jednej porady określonego typu dla mieszkańca Miasta Łodzi.

1.2.1.1. W przypadku, gdyby dla osiągnięcia określonego celu terapeutycznego niezbędne było przeprowadzenie kolejnych, weryfikujących konsultacji specjalistycznych winny one być przeprowadzone w ramach systemu opieki zdrowotnej.

1.2.1.2. Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach zadania L0069 Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 przez Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi:

Konsultacja dermatologiczna obejmuje poradę lekarską z oglądaniem zmian skórnych dermatoskopem oraz profilaktykę i promocję zdrowia,

Konsultacja kardiologiczna obejmuje wykonanie badania EKG, poradę lekarską oraz profilaktykę i promocję zdrowia,
 
Konsultacja okulistyczna obejmuje poradę lekarską z badaniem okulistycznym, przepisaniem okularów, badaniem pola widzenia, badaniem widzenia barw oraz profilaktykę i promocję zdrowia,

Konsultacja urologiczna obejmuje wykonanie badania USG jamy brzusznej i gruczołu krokowego, poradę lekarską z badaniem per rectum oraz profilaktykę i promocję zdrowia.

1.2.1.3. Świadczenie zdrowotne realizowane w ramach zadania L0069 Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 przez Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi nie obejmuje w szczególności:
- preskrypcji leków
- orzekania w sprawie niezdolności do pracy (zarówno w postaci druków ZUS ZLA jak i elektronicznej)
- wystawiania zaświadczeń i wniosków

1.2.2. Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach zadania L0069 Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 przez Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi są dokumentowane w formie pisemnej. Formularze zawierają dane osobowe uczestników (imię, nazwisko, PESEL), oświadczenie dotyczące możliwości uczestnictwa (zameldowanie na terenie miasta Łodzi), wyniki badania przedmiotowego, podmiotowego, badań dodatkowych (jeśli dotyczy), wskazówki diagnostyczno-terapeutyczne dla lekarza POZ (jeśli dotyczy), wskazówki dla uczestnika.
Formularze sporządzane są w dwóch identycznych egzemplarzach (papier samokopiujący), z których jeden otrzymuje uczestnik , drugi jest archiwizowany przez Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi na zasadach obowiązujących dla dokumentacji medycznej.

1.2.3. Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach zadania L0069 Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 przez Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi są realizowane przez osoby posiadające należne kwalifikacje w odpowiednich dyscyplinach medycznych, w obiektach i pomieszczeniach przystosowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

1.2.4. Harmonogram zajęć publikowany jest na stronie www.mcmbaluty.pl, która jest jedynym autoryzowanym kanałem informacyjnym dla działań realizowanych przez Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi w ramach zadania L0069

1.2.5. Z uwagi na ograniczoną liczbę świadczeń od uczestników wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

1.2.5.1. W przypadku nie zgłoszenia się uczestnika w wyznaczonym terminie bez wcześniejszego powiadomienia, świadczenie może zostać zrealizowane w pierwszym wolnym terminie o ile pula świadczeń nie została wyczerpana.

1.2.5.2. Uczestnik może udostępnić numer telefonu, pod który zostanie przekazana informacja o ewentualnej zmianie daty udzielania świadczeń. W pozostałych przypadkach uczestnicy mogą pozyskać informację o ewentualnej zmianie daty udzielania świadczeń poprzez stronę www.mcmbaluty.pl. Listy pacjentów oczekujących wraz z numerami telefonów są przechowywane na zasadach właściwych dla zbiorczej dokumentacji medycznej. Numery telefonów nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu.

1.2.6. Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu w przypadkach uzasadnionych przez względy obiektywne (w szczególności chorobę personelu)

1.2.6.1. W związku z faktem, że świadczenia medyczne realizowane są przez osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje w szczególnych przypadkach losowych Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” zastrzega sobie prawo do odwołania określonych zakresów poradnictwa (brak możliwości zapewnienia zastępstwa)

2.  W związku z wymogiem prowadzenia na bieżąco odrębnego rejestru pacjentów korzystających ze świadczeń (umowa nr 1/DPr – ZSS – V/BO/2018 z dnia 28 lutego 2018 o udzielenie dotacji w celu realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego pn. Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na konsultacje specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne w 2018 r.) uczestnik potwierdza udział w zajęciach podając imię, nazwisko, pesel i adres zamieszkania.


Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi

 

konsultacja
 

Nasza wizytówka

Qr Code

 

Nasz BIP

BIP MCM Bałuty

 

Nasza siedziba

siedziba MCM "Bałuty"

 

MCM Bałuty

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi
(dawniej Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty)

ul. Bydgoska 17/21
91-036 Łódź

© 2016 - MCM Bałuty w Łodzi. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper